top of page

Vorige week donderdag hebben wij als onderdeel van de gemeenteraad Ede besloten over de Startnotitie Kennisas. Een eerste schets van mogelijke ontwikkelingen in het gebied gelegen tussen Wageningen en stationsgebied Ede. Het komt met ambitieuze voorstellen en cijferaantallen op het gebied van wonen en werken. Die cijferaantallen komen heel dichtbij en roept bij de omgeving van met name het Binnenveld – terecht – veel vragen, zorgen en emoties op. Wij willen u graag vertellen over het debat en besluitvorming hierover in de raad en ons standpunt daarin, ook naar de toekomst toe.


Als CDA hebben wij al bij het vaststellen van de Omgevingsvisie en de Verstedelijkingsstrategie gesignaleerd dat de ambities voor woningbouw grote druk leggen op het gebied aan de westzijde van de Dreeslaan, het Binnenveld. Onze inzet bij deze debatten is altijd geweest:


1) ruimte voor het Binnenveld,

2) woningbouw passend bij Bennekom en vóór Bennekom en

3) aandacht voor impact op de leefkwaliteit.


Juist omdat wij ons bewust zijn, dat woningbouw ingrijpend is voor de mensen van een gebied, die daar zo mee vergroeid zijn. Of dit nu het Binnenveld of elders in Ede is. Kortom, we zien dat de woningopgave er is, maar we gaan niet zonder meer akkoord met plannen en cijferaantallen die uit Startnotities rollen en die te veel druk op een gebied leggen. Daarvoor is de gemeenteraad er om een goede afweging te maken en daarvoor bestaan er participatie- en gebiedsprocessen: om de omgeving mee te laten praten.


In onze Edese Omgevingsvisie wordt bij de ambities voor KennisAs gebied nadrukkelijk gesproken over het ‘meenemen van de behoeftes van Bennekom’ en de noodzaak tot ‘zorgvuldige inpassing waarbij het Binnenveld zoveel mogelijk wordt ontzien’.

Als CDA staan wij hierachter. Daarom hebben wij gedurende het debat ingezet op de 0-scenario voor wonen en werken, voor het gebied aan de westzijde van de Dreeslaan, dus het Binnenveld. Wij vinden dit een kwetsbaar gebied, waar forse woningbouw vanuit Ede wat ons betreft niet vanzelfsprekend is. Het gaat ons om een goede ruimtelijke ordening, met behoud van menselijke maat en natuurwaarden. Samen met de SGP en overgroot deel van de gemeenteraad hebben we dit scenario via een amendement in de Startnotitie veiliggesteld. Daarmee is er – op Edes grondgebied – dus geen sprake van een grote Vinexwijk van 9000 woningen in het Binnenveld, hoogstens kunnen dit er 400 woningen. Maar, u heeft net gelezen wat onze sterke voorkeur heeft.


Verder hebben we ook speciale aandacht gevraagd voor het gebiedsproces Binnenveld. In datzelfde gebied zitten overheid, natuur- en landbouwpartijen met elkaar aan tafel om te komen tot een toekomstvisie op het gebied van landbouw, natuurherstel en verstedelijking. Met de ontwikkelingen over de KennisAs is er méér onrust ontstaan over hoe, door wie en aan welke tafel de ‘toekomst van het Binnenveld’ nu wordt vormgegeven. Dat mag niet de bedoeling zijn. Wat het CDA betreft gebeurt dit samen!


Ook dat hebben wij samen met SGP en een groot deel van de raad in datzelfde amendement vastgelegd: er wordt geen definitief eindbesluit ontwikkeling KennisAs genomen, voordat het gebiedsproces Binnenveld is afgerond. Deze processen zijn gelijkwaardig. Op papier proberen we dit nu zo te regelen, we hopen dat dit in de praktijk ook lukt en zullen dit nauwlettend bewaken.

Kortom: dit is de richting die wij, gesteund door een groot deel van de raad en via amendement verwerkt in de Startnotitie KennisAs voor ons zien. Wij hopen met u hierover in contact te blijven!


Namens het CDA Ede,

Marije Komdeur (fractievolger, woordvoerder Ruimtelijke Ontwikkelingen Bennekom)


Comments


Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

LAATSTE NIEUWS

Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

CDA voor uitbreiding bedrijventerrein de Stroet in Lunteren

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Startnotitie Kennisas: Inzet CDA Ede

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Copyright CDA - Alle rechten voorbehouden.

bottom of page