top of page

Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen 18 april behandelde de gemeenteraad de Programmarekening 2023 en het Meerjarenperspectief Grondexploitaties. Beide documenten vormen een soort jaarrekening van het gevoerde (financiële) beleid door de gemeente Ede over 2023. De raad heeft hiervoor eerder kaders opgesteld tijdens de Programmabegroting. Namens het CDA voerde fractievoorzitter Anne-Jan Telgen het woord. In zijn bijdrage ging hij in op onder andere de krappe personeelsbezetting van de gemeente, het afronden van grote projecten als het station en de Parklaan en de tekorten in de jeugdzorg. Hierbij vroeg hij aandacht voor de projecten ter opleving van dorpscentra en de kosten van extra raadsvergaderingen. Hieronder kunt u de gehele bijdrage van de CDA-fractie lezen: Terugkijkend op 2023 is dat het jaar geweest waarin Syrië en Turkije getroffen zijn door een hevige aardbeving, dat de oorlog in Oekraïne nog niet ten einde is, Israël en Hamas heviger dan ooit met elkaar in oorlog zijn. De wereld stond versteld van de vier kinderen die 40 dagen in de jungle van Colombia wisten te overleven. En veel mensen waren perplex wat 100 miljoen euro uitgeven bij een voetbalclub in Amsterdam doet met de plek op de ranglijst. In Ede hebben we geprobeerd om Bennekom van de kaart te vegen met de afsluiting van de Edeseweg naar Bennekom. Maar wat schetst onze verbazing, op 26 april gaat die weg toch weer open. Dit zeg ik natuurlijk met een knipoog, want wat heeft het lang geduurd. En wat fijn is het dat de weg nu toch eerder weer open kan. Als wij de programmarekening doorspitten vallen ons een paar zaken op: Als eerste de mensen die bij de gemeente werken. Wij zien de inzet, daar ontbreekt het niet aan. Het lukt alleen maar niet om alle plannen die er zijn, uit te voeren. Door het ontbreken van mensen. Onze vraag is dan ook, zijn we qua bezetting aanbeland in code rood? Moeten we de noodknop indrukken of zijn de op te vullen vacatures nog te overzien? De constante veranderingen en onzekerheden op landbouwgebied dragen voor onze agrariërs niet bij aan de bestaanszekerheid van hun familiebedrijven. We zijn daarom ook blij met de inzet die het college doet om een voortrekkersrol voor onze gemeente te pakken. Na jarenlange teruggang van het aantal landbouwbedrijven zien wij nu voor het eerst weer een stijging, van 631 naar 633. Dat biedt perspectief! Of is dat maar schijn? Het Museumplein, de Parklaan, het station en het nieuwe stadspark komen er weer fraai bij te liggen. Dat mag ook best wat kosten en we mogen trots zijn op de resultaten. De vraag die dan wel opkomt: wanneer is de Dorpsstraat in Ederveen aan de beurt en wanneer mogen de Lunteranen met het nieuwe erf aan de slag. De 3 ton die over is op het Levendig Centrum zou in de buitendorpen goed van pas komen. Daar kan zo het hele nieuwe erf mee heringericht worden. Er wordt al jaren lokaal gewerkt aan nieuwe plannen voor de dorpscentra waarbij de verkeersveiligheid verbetert en waarbij het centrum voor winkeliers en evenementen handiger en mooier wordt. Kunnen wij in de komende perspectiefnota al een raming hiervoor verwachten? Jaarlijks kijkt de raad terug op weer een overschrijding op de jeugdzorg. Meer cliënten en meer complexe zorg. 5,6 miljoen euro nadeel, een overschrijding van 17% is wel echt fors. Zelfs voor Ede. Zien we hier nog leerpunten die we meenemen in de komende begrotingen? Grondexploitaties zijn geen melkkoe meer, dat kost geld. Voor werklocaties is dat in 2023 al bijna 7 miljoen euro. Voor woonlocaties komen we nu op 0 uit. Maar dat kan andere jaren zomaar meer zijn. We snappen dat het geld kost. Dat is niet leuk, maar wel nodig. Zelfs al zou het inwoneraantal in Ede gelijk blijven, er moeten meer huizen en bedrijventerreinen bijkomen om iedereen in een eigen huis te laten wonen. We moeten beseffen dat de financiering van de grondexploitatie een steeds grotere taak van de gemeente gaat worden, naast de preventieve zorg en jeugdzorg. Als laatste punt voorzitter, de kosten van ons als raad hier bij elkaar. Een overschrijding van 175.000 euro voor de extra PDE’s (Politieke Dag Ede) die zijn gebruikt. Dat hebben wij als raad zelf veroorzaakt door onze onuitputtelijke dorst naar meer vergaderingen. Deze drang kost ons gewoon geld, dat we anders aan goede initiatieven hadden kunnen besteden. Een kop koffie met uitleg bij wethouder of ambtenaar is dan veel goedkoper. Laatst hebben wij als raad een voorstel gekregen waarbij er wordt voorgesteld om juist meer te vergaderen. Ligt het dan aan het CDA of hebben wij de dekking en noodzaak van deze extra vergaderingen gemist? En komt het extra vergaderen de besluitvorming ten goede? Al met al hebben we een negatief resultaat van 1,4 miljoen euro op een begroting van 450 miljoen. Dat is niet heel erg gek. Er zijn mooi resultaten behaald en er is nog werk aan de winkel wat betreft de jeugdhulp en bemensing van alle vacatures. Volgens het CDA zijn we hiermee nog steeds op de juiste weg.

Startnotitie Kennisas: Inzet CDA Ede

Vorige week donderdag hebben wij als onderdeel van de gemeenteraad Ede besloten over de Startnotitie Kennisas. Een eerste schets van mogelijke ontwikkelingen in het gebied gelegen tussen Wageningen en stationsgebied Ede. Het komt met ambitieuze voorstellen en cijferaantallen op het gebied van wonen en werken. Die cijferaantallen komen heel dichtbij en roept bij de omgeving van met name het Binnenveld – terecht – veel vragen, zorgen en emoties op. Wij willen u graag vertellen over het debat en besluitvorming hierover in de raad en ons standpunt daarin, ook naar de toekomst toe. Als CDA hebben wij al bij het vaststellen van de Omgevingsvisie en de Verstedelijkingsstrategie gesignaleerd dat de ambities voor woningbouw grote druk leggen op het gebied aan de westzijde van de Dreeslaan, het Binnenveld. Onze inzet bij deze debatten is altijd geweest: 1) ruimte voor het Binnenveld, 2) woningbouw passend bij Bennekom en vóór Bennekom en 3) aandacht voor impact op de leefkwaliteit. Juist omdat wij ons bewust zijn, dat woningbouw ingrijpend is voor de mensen van een gebied, die daar zo mee vergroeid zijn. Of dit nu het Binnenveld of elders in Ede is. Kortom, we zien dat de woningopgave er is, maar we gaan niet zonder meer akkoord met plannen en cijferaantallen die uit Startnotities rollen en die te veel druk op een gebied leggen. Daarvoor is de gemeenteraad er om een goede afweging te maken en daarvoor bestaan er participatie- en gebiedsprocessen: om de omgeving mee te laten praten. In onze Edese Omgevingsvisie wordt bij de ambities voor KennisAs gebied nadrukkelijk gesproken over het ‘meenemen van de behoeftes van Bennekom’ en de noodzaak tot ‘zorgvuldige inpassing waarbij het Binnenveld zoveel mogelijk wordt ontzien ’. Als CDA staan wij hierachter. Daarom hebben wij gedurende het debat ingezet op de 0-scenario voor wonen en werken, voor het gebied aan de westzijde van de Dreeslaan, dus het Binnenveld. Wij vinden dit een kwetsbaar gebied, waar forse woningbouw vanuit Ede wat ons betreft niet vanzelfsprekend is. Het gaat ons om een goede ruimtelijke ordening, met behoud van menselijke maat en natuurwaarden. Samen met de SGP en overgroot deel van de gemeenteraad hebben we dit scenario via een amendement in de Startnotitie veiliggesteld. Daarmee is er – op Edes grondgebied – dus geen sprake van een grote Vinexwijk van 9000 woningen in het Binnenveld, hoogstens kunnen dit er 400 woningen. Maar, u heeft net gelezen wat onze sterke voorkeur heeft. Verder hebben we ook speciale aandacht gevraagd voor het gebiedsproces Binnenveld. In datzelfde gebied zitten overheid, natuur- en landbouwpartijen met elkaar aan tafel om te komen tot een toekomstvisie op het gebied van landbouw, natuurherstel en verstedelijking. Met de ontwikkelingen over de KennisAs is er méér onrust ontstaan over hoe, door wie en aan welke tafel de ‘toekomst van het Binnenveld’ nu wordt vormgegeven. Dat mag niet de bedoeling zijn. Wat het CDA betreft gebeurt dit samen ! Ook dat hebben wij samen met SGP en een groot deel van de raad in datzelfde amendement vastgelegd: er wordt geen definitief eindbesluit ontwikkeling KennisAs genomen, voordat het gebiedsproces Binnenveld is afgerond. Deze processen zijn gelijkwaardig. Op papier proberen we dit nu zo te regelen, we hopen dat dit in de praktijk ook lukt en zullen dit nauwlettend bewaken. Kortom: dit is de richting die wij, gesteund door een groot deel van de raad en via amendement verwerkt in de Startnotitie KennisAs voor ons zien. Wij hopen met u hierover in contact te blijven! Namens het CDA Ede, Marije Komdeur (fractievolger, woordvoerder Ruimtelijke Ontwikkelingen Bennekom)

Nieuw bestuursakkoord

SGP, ChristenUnie, GemeenteBelangen, CDA en PvdA presenteren bestuursakkoord Samen werken voor de Toekomst Samen thuis, Samen leven en Samen verder. Dat zijn de uitgangspunten in het bestuursakkoord dat SGP, ChristenUnie, GemeenteBelangen, CDA en PvdA vandaag presenteren. In het akkoord staan de plannen voor Ede van de coalitiepartijen voor de komende vier jaar. De vijf fracties vinden het belangrijk dat Ede vooruit blijft kijken. Ede is al heel prettig om te wonen, werken en leven. Dat willen ze behouden en ook doorgeven aan volgende generaties. Samen thuis De partijen willen dat Ede aantrekkelijk blijft om te wonen, werken en verblijven, zodat iedereen zich thuis kan voelen. Iedere wethouder wordt ambassadeur van een dorp of wijkom zo de verbinding tussen inwoners en bestuur te versterken. Ede groeit tot 2040 met 11.000 tot 15.000 woningen. Nieuwe woningen moeten beter aansluiten bij de behoefte van inwoners, zoals jongeren, ouderen en mensen met een zorgvraag. Dertig procent van de nieuwbouw moet sociale huurwoningen zijn. Waar mogelijk krijgen inwoners van de gemeente Ede voorsprong bij toewijzing van woningen. De coalitie zet in op veiligheid en het verbeteren van het onderhoud van de openbare ruimte. Samen leven De coalitie investeert in bestaanszekerheid, de sociale basis en een gezonde leefomgeving. Gezondheidskansen zijn niet voor iedereen gelijk. Daarom ligt in de plannen de focus op preventie, het proberen te voorkomen van gezondheidsproblemen. Dit geldt voor zowel jong als oud.Bij de sociale taken (werk, inkomen, zorg en welzijn) geldt dat de gemeente daar is waar het gebeurt: bijvoorbeeld op scholen of de werkvloer om jongeren aan een baan te helpen. In de wijken en dorpen werken we samen met buurt- en wijkcentra en belangenverenigingen. Ede blijft zich profileren als Foodgemeente en stimuleert daarmee de economie en werkgelegenheid. Het Food Innovation District vormt samen met het World Food Center straks het hart van de kennisintensieve agro & food sector. Maar ook ontspanning is belangrijk voor gezondheid en verbinding. Sport, cultuur, evenementen en recreatie. Het zijn essentiële basisvoorzieningen die de gemeente ondersteunt en belangrijk vindt en ook wil laten meegroeien met de groei van Ede. Samen Verder Veel impact heeft de uitdagende en complexe opgave om de balans van de natuur te herstellen. De coalitie onderschrijft de landelijke doelen en spant zich in om de stikstof uitstoot te verlagen, de waterkwaliteit te verbeteren, de CO2 uitstoot te verminderen en de biodiversiteit te herstellen. Daarbij is aandacht voor behoud en versterking van het unieke Edese landschap en de natuur. De coalitie maakt zich hard om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Daarbij sluit zij aan bij de landelijke ambitie van 60% CO2-reductie in 2030 en klimaatneutraal in 2050. Het energiecluster A12-A30 moet minimaal 22 MW aan windenergie opwekken. Zonnepanelen zien de partijen het liefst op daken. Betrouwbare Overheid Ede verdient een bestuur dat lef heeft om de maatschappelijke opgaven op te pakken en werkt vanuit vertrouwen. De gemeente is een betrouwbare partner. Dit betekent bereikbaar, aanspreekbaar en toegankelijk voor elke Edenaar. Financiën Ede heeft forse ambities om de voorzienen groei de komende jaren in goede banen te leiden. Die kunnen maar deels uit de op dit moment beschikbare middelen gefinancierd worden. Extra financiering vanuit rijk en provincie is daarom een randvoorwaarde. Ede is daarover in gesprek met overheden.

Omgevingsvisie 2040

Gisteren werd in de raad de Omgevingsvisie voor 2040 behandeld. Fractievolger Marije Komdeur sloot af met de volgende woorden: ‘Om in 2022, over Ede in 2040 te praten is een dankbare klus. Als Edenaar komt er dan veel op je af, maar wat het CDA betreft hoeven wij ons geen grote zorgen te maken over de visie die vandaag voor ons ligt. Sterker nog: het benadrukt de Edese eigenheid in centrum en dorpen, koestert de Edenaar, laat de agrariërs als onze landschapsbeheerders niet links liggen en komt niet met radicale plannen waardoor Ede er in 2040 ineens als – noem maar eens een voorbeeld – Abu Dhabi uitziet: vol torens, zonder bomen in de straat en een paarse heide.’ Wat het CDA betreft een afgewogen visie, passend bij Ede. We nemen regie op onze groei en zien mooie voorstellen. Wat het CDA betreft is Ede in 2040 een gemeente die we nog steeds herkennen en waarin we elkaar blijven kennen. Dit geldt in het bijzonder voor de dorpen. We bouwen met respect voor het unieke karakter van deze dorpen: met goede voorzieningen en met inzet voor de eigen inwoners. Bij de uitvoering van de visie is dit onder meer onze inzet: Oog voor de menselijke maat Als Ede in getal groeit, dan is het even belangrijk dat de gemeenschapszin meegroeit; Meer groen; de tijd van verstening en verdozing is wat het CDA betreft in 2040 voorbij; Bij leegstand of de wens om te transformeren geen kansen voor woningbouw liggen. Denk aan onze binnenstedelijke bedrijventerreinen. Wij zien kansen voor onze jonge starters en Edese studenten. Wij houden de vinger bij de pols in alle komende uitwerkingen. Juist ook waar het de participatie betreft. Niet alleen het ‘uiterlijk’ van Ede is belangrijk, maar ook het ‘hart’. Ik spreek dan over onze inwoners. Mijn oproep aan ons en aan de wethouder zou zijn: blijf open en nieuwsgierig luisteren en zorg dat het hart ook in 2040 blijft kloppen voor Ede. Lees de Omgevingsvisie eens door! Via: www.ede.nl/omgevingsvisie Heeft u vragen of ideeën? Neem dan contact op met marije.komdeur@ede.nl

Afscheid vertrekkende leden

We hebben afscheid genomen van de vertrekkende raadsleden en fractievolger. Mark, Carola, Jan- Willem, Cora en Taeke. Heel erg bedankt voor jullie betrokkenheid en inzet voor het CDA Ede.

Geen haat in de raad

Het CDA Ede vraagt aandacht voor de verharding in de (gemeente)politiek. Zij komt daarom met het Manifest ‘Geen haat in de raad’ Wie de laatste weken het debat in politiek Den Haag heeft gevolgd zag dat scheldpartijen, bedreigingen en verdachtmakingen aan de orde van de dag zijn. Elk debat lijkt verder te ontsporen. Ook in veel gemeenteraden ziet het CDA een verharding die ons grote zorgen baart. Maar liefst 15% van de raadsleden heeft zelf te maken met bedreigingen. Het CDA vindt dat we dit in Ede moeten voorkomen. Het is niet alleen een probleem van de politiek. De verharding en verhuftering van de samenleving is iets wat ambtenaren, boa’s, politieagenten, GGD-medewerkers, journalisten en vele anderen vrijwel dagelijks ervaren. Zowel op straat als online. Met het Manifest ‘Geen haat in de Raad’ staan 120 CDA-lijsttrekkers op om aandacht en inzet te vragen voor deze problematiek. Lijsttrekker Jan Pieter van der Schans: ‘Het CDA zet in op een samenleving met: minder ik, meer wij. Minder schreeuwen, meer samenwerken. Een samenleving waar we omzien naar elkaar als goede buur, vrijwilliger of mantelzorger. Waar solidariteit en saamhorigheid geen ouderwetse waarden zijn, maar het fundament van een sterke samenleving’. In de nieuwe gemeenteraad gaan wij meteen het gesprek aan om samen met alle partijen van goede wil de ‘Haagse toestanden’ te weren uit onze gemeenteraad. Ook wil het CDA met deze partijen kijken wat we samen kunnen doen om de verharding en de verhuftering in de samenleving te verminderen.

CDA voor uitbreiding bedrijventerrein de Stroet in Lunteren

Het CDA heeft donderdag 21 september jl. ingestemd met het bestemmingsplan voor uitbreiding van de bedrijventerrein de Stroet in Lunteren. Eerder in 2019 had de raad al de 'nota van uitgangspunten' unaniem vastgesteld. Nu moest dus getoetst worden of de uiteindelijke plannen daaraan voldoen. Het uiteindelijke plan is groener geworden, meer ruimte om de percelen, meer ruimte in de rand van het gebied. Met een mooi wandelpad voor de inwoners van Lunteren vanaf de kempjes langs de Lunterse Beek. De verkeersafwikkeling is ook beter geworden, met een rotonde op de kruising Postweg/Westzoom Behoefte is geen mening Er is een onderzoek gedaan naar de behoefte, hieruit blijkt dat er zeker behoefte is aan uitbreiding van het bedrijventerrein. Daarnaast is er bij de initiatiefnemers al zoveel ingeschreven dat ze wel 16 hectare in plaats van 10 hectare grond kunnen verkopen. Weiland of industrieterrein Behoefte aan uitbreiding is geen mening, maar een feit. Dat je liever naar een stuk bos of weiland kijkt dan naar een bedrijventerrein, snappen wij ook. De politiek moet keuzes maken voor de ruimte die schaars is. Een keuze voor bedrijventerrein op deze plek is ook een keuze voor werkgelegenheid voor Lunteren. Groener dan dit wordt het niet, je zou je bijna kunnen afvragen of dit niet wat overdreven groen is, zo mooi wordt het. Het CDA kan dus heel tevreden zijn met deze plannen. Lunterse Beek Er circuleren vreemde berichten op vooral Facebook waarin wordt beweerd dat het CDA de Lunterse Beek liever had willen dempen om er een asfaltweg overheen te laten lopen. Dat is natuurlijk niet waar. Het CDA heeft geen plannen om de Lunterse Beek, waar straks en mooi wandelpad langs loopt, te dempen. Dat zou niet eens mogen, want de beek is nodig voor de afwatering van het gebied. Schop in de grond Wat het CDA betreft gaat vandaag nog de eerste schop in de grond. Er wordt al sinds 2013 gepraat over uitbreiding van het bedrijventerrein. Met dit bedrijventerrein kunnen veel bedrijven die nu illegaal in het buitengebied zitten eindelijk legaal hun handel en bedrijvigheid uitvoeren. Ook biedt het ruimte voor de huidige ondernemers van de Stroet. Het CDA is erg blij met de opmerking van de initiatiefnemers dat het puur Lunterse ondernemingen zijn die een plekje krijgen op de nieuwe Stroet. Afbeeldingen: Gemeente Ede/Buro SRO Zie meer info op https://www.ede.nl/in-de-gemeente-ede/bouwprojecten/de-stroet-uitbreiding

Zonnepark Nergena

Op donderdag 3 november heeft de gemeenteraad van Ede nogmaals een stemming gehad over het zonnepark Nergena, vlakbij Bennekom. Het gaat over een park van 8,3 ha aan zonnepanelen, omgeven door hagen en doorkruist door een klompenpad, midden in het binnenveld. Hierin heeft het CDA met het hart en met de portemonnee 2 verschillende afwegingen gemaakt. Met het hart en al ons gevoel is het CDA tegenstander van grote zonnevelden op landbouwgrond. Juridisch De rechter heeft aangegeven dat de gemeenteraad onvoldoende onderbouwing heeft geleverd waarom het zonnepark Nergena in 2020 geen vergunning heeft gekregen. De gemeenteraad heeft eerder al de wind en zonnewijzer vastgesteld, daar moet aan getoetst worden. Nu lijkt het erop dat met het aannemen van de wind en zonnewijzer de gemeenteraad achteraf gezien weinig inhoudelijke en juridisch argumenten had om zonnepark Nergena te weigeren. De juridisch adviseurs van de gemeente hebben aangegeven dat er een risico is dat de aanvrager een claim gaat indienen als de gemeenteraad niet akkoord gaat. De hoogte van deze claim is op dit moment lastig te bepalen maar de verwachting is dat het om een aanzienlijk bedrag gaat. Hiermee zou de gemeente minder andere plannen kunnen uitvoeren dan nu het geval is. Portemonnee Als rentmeesters moeten we zorgvuldig met de middelen van de gemeente Ede omgaan. Elke euro kan maar één keer uitgegeven worden. Als er geen toestemming wordt gegeven voor de aanleg van het zonnepark Nergena kan de gemeente voor een flink financieel nadeel komen te staan. Raad van state Het eerste besluit van de rechter wordt momenteel getoetst bij de Raad van State. Het CDA hoopt van harte dat de Raad van State een andere eindconclusie gaat geven dan de eerste rechter. Hiermee zou de weigering van de gemeenteraad in 2020 dus worden geaccepteerd en komt het zonnepark er niet. Stemming Het CDA heeft bij deze stemming verdeeld gestemd. Elk fractielid heeft daarin zijn eigen afweging gemaakt. Daarbij is het voor elk lid de afweging geweest om met het hart of met de portemonnee te gaan stemmen en wat daarin zwaarder weegt. 2 leden hebben daarin met het hart gestemd, en 2 leden met de portemonnee.

Aankondiging coalitieakkoord

De formerende partijen, bestaande uit de SGP, ChristenUnie, GemeenteBelangen, CDA en PvdA, hebben vandaag de onderhandelingen afgerond. Het coalitieakkoord wordt nu opgemaakt, zodat het gepresenteerd kan worden. Deze presentatie zal aanstaande maandag 30 mei om 19.30 uur in het Gemeentehuis van Ede plaatsvinden. Dit zal gebeuren door de formateur, de heer Boumans. Voorafgaand aan de presentatie zal het coalitieakkoord gedeeld worden met de Gemeenteraad van Ede, de directie en het personeel van onze gemeente en de pers. Na afloop van de presentatie is er voor de pers gelegenheid tot het stellen van vragen aan de fractievoorzitters van de nieuwe coalitie. Een debat over het coalitieakkoord zal gepland worden medio juni 2022. De exacte vaststelling van een datum voor het debat moet nog plaatsvinden en is mede afhankelijk van de reguliere onderwerpen die voor behandeling voorliggen. Als het aan de beoogde coalitie ligt, dan wordt er zo snel als mogelijk gedebatteerd over de inhoud van het coalitieakkoord. De kandidaat-wethouders van de partijen zijn voor de SGP, de heer Arnold Versteeg, voor de ChristenUnie, de heer Leon Meijer, voor GemeenteBelangen, de heer Peter de Pater, voor het CDA, de heer Jan Pieter van der Schans en voor de PvdA, mevrouw Karin Bijl. De installatie van de wethouders zal plaatsvinden op dinsdagavond 31 mei 2022 in de Raadzaal van de Gemeente Ede. Foto van de fractievoorzitters en wethouders van de coalitie 2022-2026 van de Gemeente Ede Alle genoemde partijen kijken terug op een intensieve, maar ook mooie periode, waarin een basis gelegd is voor de komende vier jaar. We willen de heer Boumans bedanken voor zijn begeleiding naar een definitief coalitieakkoord.

Terugblik afgelopen twee weken

Korte terugblik van onze nieuwe fractie afgelopen 2 weken.. Coalitieonderhandelingen, openbare coalitiedebatten, Maidenspeech Marije en Monique in de PDE, inwerkprogramma’s van o.a. wonen, regio Foodvalley, financiën en jaarrekening.

Ontmoet ons nieuwe team!

Ontmoet hier ons nieuwe topteam voor de komende 4 jaar. Jan Pieter van der Schans , getrouwd, 1 dochtertje. Woont in Ede. Anne Jan Telgen , getrouwd, 4 kinderen. Woont in Lunteren. Monique Emmen- Boogert , getrouwd, 3 kinderen. Woont in Bennekom Marian van Roekel- Vreugdenhil , getrouwd, kinderen en kleinkind. Woont in Lunteren. En onze 2 fractievolgers: Leendert Houweling en Marije Komdeur beide uit Ede. Samen gaan we voor Ede aan de slag! Samen voor elkaar, met minder ik en meer wij! Linksboven: Leendert, bovenmidden: Monique, rechtsboven: Anne Jan, Linksonder: Jan Pieter, ondermidden: Marian en rechtsonder: Marije.

CDA over de Omgevingsvisie

Ede is een grote gemeente. Een gemeente waarin van alles gebeurd. Mensen wonen met plezier in één van de dorpen of in het buitengebied. En allemaal ervaren we wel iets van de levendigheid, de dynamiek van de verschillende gebieden, de rust van de natuur en de hand van de agrariër in het landschap. Tegelijkertijd leven we in een samenleving waar de druk op de ruimte steeds groter wordt. Het is een dynamische tijd. Mensen trekken vanuit de Randstad naar Ede om te komen wonen, er wordt veel gevraagd van de agrarische sector en ook het klimaat legt beslag op de ruimte. Genoeg reden om met de omgevingsvisie keuzes te maken voor de toekomst van onze gemeente. Vanavond heeft de gemeenteraad vijf strategische keuzes voor de ontwerp Omgevingsvisie 2040 vastgesteld. Als CDA hebben we eerder in het debat voor een aantal zaken aandacht gevraagd. 1. Woningbouwontwikkeling Wat het CDA betreft is het belangrijk dat het soort woningen en de prijs waarvoor deze worden verkocht of verhuurd, zo goed mogelijk aansluit op de lokale vraag. We willen graag dat onze kinderen de keuze hebben om in hun eigen gemeente te blijven wonen. En we hebben aandacht gevraagd voor participatie, omdat het eigenaarschap van de ruimte waarin we leven bij de gebruikers van deze ruimte ligt, oftewel bij de inwoners van de buurten en dorpen. In de dorpen willen we dat er gebouwd wordt voor eigen behoefte en voorzieningen dichtbij zijn en blijven. Daarmee blijft de sociale structuur van onze dorpen in de toekomst overeind. 2. Duurzame mobiliteit Met de groei van het aantal inwoners is het onvermijdelijk dat ook de druk op de infrastructuur toeneemt. Wat het CDA betreft kan dit alleen goed worden ingevuld als er ruimte is voor alle soorten verkeer. Duurzame mobiliteit creëer je door het goede te stimuleren. Voor de fiets is dit het inrichten van veilige straten en routes zowel in de dorpen als in het buitengebied. Voor de auto is dit onder andere het aanleggen van laadvoorzieningen. En vergeet ook niet de mobiliteitsbehoefte van de ouderen en minder validen in de dorpen en de buitengebieden. 3. Energie De ambities in de energietransitie zijn fors. We bereiken deze als gemeente dan ook nooit alleen. We hebben de inwoners nodig. Of het nou gaat om isoleren, alternatieven voor gas of draagvlak voor windmolens en zonnepanelen. We komen alleen verder als we samenwerken. Hiervoor moeten wel de randvoorwaarden op orde zijn. Het energienet kan de groei niet aan. Als CDA hebben we een oproep gedaan aan de gemeente om hierover in gesprek te gaan met netbeheerders en provincie. 4. Natuur en buitengebied De natuur is misschien wel de grootste parel die we als gemeente Ede hebben. De natuur geeft rust en ruimte en is uiteindelijk letterlijk van levensbelang. Alleen ontstaat en bestaat de natuur niet vanzelf. De agrarische sector is noodzakelijk als beheerder van de landschappen. En al onze agrarisch ondernemers zijn bij elkaar de belangrijkste natuur- en landschapsbeheerders die we hebben. Voor velen wel bekend, maar we kunnen dit niet genoeg benadrukken. Als CDA staan we voor integrale gebiedsontwikkeling waarin plek is voor de agrarisch ondernemers. Van deze ondernemers vragen we wel om de ontwikkeling mee door te maken naar een robuust en houdbaar systeem. Alleen met elkaar houden we ons buitengebied duurzaam in stand. Tot slot De Omgevingsvisie vraagt de komende jaren nog om uitwerking. Per gebied moeten er toetsbare doelstellingen worden opgesteld. Dit zijn de spelregels die nodig zijn in gebiedsontwikkeling. Hiermee weten inwoners en initiatiefnemers waar ze aan toe zijn. En kan de gemeente een goed participatietraject opzetten. In maart 2022 begint een nieuwe raadsperiode van 4 jaar. Ik hoop daar als raadslid voor de inwoners bij te zijn. Om met mijn kennis en expertise er aan bij te dragen dat de Omgevingsvisie zorgvuldig wordt uitgewerkt en uiteindelijk bijdraagt aan een mooi Ede, nu en in de toekomst.

Copyright CDA - Alle rechten voorbehouden.

bottom of page