top of page

Afgelopen donderdag sprak de gemeenteraad over de leidende principes voor de op te stellen omgevingsvisie. In het debat sprak Taeke Boersma namens het CDA uit dat de gemeente Ede zich zo moet ontwikkelen, dat ook de volgende generaties in de mooiste gemeente van Nederland kunnen wonen. Het CDA is daarom bereid om een aantal keuzes te maken. Een daarvan is het aanwijzen van het gebied bij de A12 en A30 als energielandschap. Hiermee neemt het CDA verantwoordelijkheid vanuit het principe rentmeesterschap, zonder op versnipperde locaties door de gemeente heen de eigenheid van het gebied aan te tasten. Een andere keuze die het CDA maakt is het behouden van de eigenheid van de dorpen en te kijken naar het bouwen voor de lokale behoefte. Tot slot vraagt het CDA aandacht voor de druk op het Binnenveld. De omgevingsvisie mag geen aanleiding zijn om met ruimtelijke ontwikkelingen dit gebied onevenredig aan te tasten.


Onderstaand leest u de gehele bijdrage tijdens het debat:

Voorzitter,

Vorig jaar spraken we met elkaar over de koersnotitie voor de omgevingsvisie. We zijn nu een stap verder en praten over de leidende principes. In grote lijnen schetsen we daarmee hoe de omgevingsvisie er uit moet gaan zien. De omgevingsvisie waarin strategische keuzes gemaakt gaan worden over hoe we in de toekomst om willen gaan met de verdeling van de ruimte in Ede.

Ik begin graag met de complimenten. Het CDA ziet 5 leidende principes die een sterke basis voor de toekomstige ontwikkelingen neer zetten. We kiezen voor gezondheid, het versterken van de sociale structuur in de dorpen, natuur, wonen en werk. En dat willen we op zo’n manier inrichten dat het past bij de eigenheid van onze mooie gemeente.

Voorzitter, het CDA vindt het van groot belang dat we díe keuzes maken die nodig zijn, om ook de volgende generaties in de mooiste gemeente van Nederland te laten wonen. En daar is wat voor nodig. Onvermijdelijk is dat het buitengebied, met stoppende agrariërs en een steeds grotere vraag van verschillende ruimteclaims, aan dynamische verandering onderhevig is. En dat de druk op de woningmarkt langjarig oploopt. Als we daar niet op sturen, weten we niet waar het heen gaat. Met andere woorden, het CDA is er voorstander van om via de omgevingsvisie échte keuzes te maken. Ik behandel er in mijn bijdrage drie.


1. Energielandschappen De keuze voor een energielandschap. De keuze is fors, maar te rechtvaardigen vanuit onze verantwoordelijkheid om duurzaam energie op te wekken. Het is vele malen beter om langs het knooppunt van de snelwegen een groot energielandschap in te richten, dan door heel de gemeente versnipperd het landschap aan te tasten. Geen halve maatregelen dus!


2. Wonen Het CDA benadrukt de wens vanuit de dorpen om aandacht te hebben voor de woonbehoeften van de eigen bevolking. We willen allemaal graag dat onze kinderen de kans hebben een huis te huren of te kopen in het dorp waar we wonen. Kan de wethouder aangeven of de gemeente vanuit behoefteonderzoek in de dorpen stuurt op het soort woningen dat wordt toegevoegd? Het CDA is voor plannen die passen bij de lokale identiteit en die deze verder versterken. Het is belangrijk om te investeren op leefbaarheid, woonontwikkelingen in combinatie met voorzieningen als zorg, winkels en verenigingen in de buurt.


3. Buitengebied De afgelopen tijd hebben er meerdere bijeenkomsten met inwoners van onze gemeente plaats gevonden. En ook vanuit de dorpsraden is uitgebreid meegedacht en input geleverd. Niet in de minste plaats was er aandacht voor het leidende principe ‘De natuur als basis en de Veluwe centraal’. Als ik kijk naar dat principe dan stelt het college voor dat natuur leidend is. Dat staat op het eerste gezicht op gespannen voet met het breed gedragen signaal uit de participatie dat ons buitengebied bestaat uit natuur én landbouw en dat het van groot belang is de identiteit en de sfeer van dit gebied te beschermen. Het CDA ziet de noodzaak van een agrarische sector als landschapsbeheerder. Zonder deze mensen verdwijnt de belevingswaarde van ons mooie buitengebied. Graag hoor ik van de wethouder of niet alleen natuur, maar ook landbouw leidend is in dit principe.

Voorzitter, ik rond af.


Het CDA maakt zich zorgen om het zoekgebied naar wonen en werken aan de Binnenveldse kant van de Dreeslaan. Dit gebied staat al fors onder druk en wordt door de inwoners al waardevol beschouwd. Vanuit verantwoordelijkheid gaat het CDA mee in het zoeken naar gebieden voor wonen en werken. Echter, dat mag niet betekenen dat er forse ruimtelijke ingrepen in dit gebied plaatsvinden, zonder dat hierbij inwoners en politiek worden betrokken.


Dank u wel

Comments


Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

LAATSTE NIEUWS

Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

CDA voor uitbreiding bedrijventerrein de Stroet in Lunteren

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Startnotitie Kennisas: Inzet CDA Ede

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Copyright CDA - Alle rechten voorbehouden.

bottom of page