top of page

Begin 2016 heeft het CDA samen met andere partijen de motie “Toegankelijke Gemeente” ingediend. Ede wil een aantrekkelijke inclusie gemeente worden, waarin iedereen mee kan doen. Niet alleen mensen met een handicap, maar ook mensen met bijvoorbeeld een verstandelijke- of geestelijke beperking, autotoon of allochtoon. De verwachting is dat op korte termijn met de uitvoeringsfase kan worden gestart. De fractie van het CDA zal de ontwikkelingen met grote belangstelling blijven volgen.

Onderstaand leest u de bijdrage inclusie programma, besproken in de gemeenteraad op 11 januari 2018.

Arie Vink, raadslid CDA Ede

In juli 2016 heeft Nederland het VN verdrag voor gelijke rechten van personen met een handicap geratificeerd. Deze raad heeft als een van de voorlopers unaniem de motie “toegankelijke gemeente” aangenomen.


Hoewel het VN verdrag spreekt over mensen met een handicap, mensen met een fysieke, verstandelijke of psychische beperking, heeft het college ervoor gekozen om deze kring van personen uit te breiden omdat het belangrijk is dat iedereen mee kan doen, jong, oud, ongeacht sociale of culturele achtergrond, seksuele geaardheid, autochtoon-allochtoon, laaggeletterdheid of opleidingsniveau. Talent, kwaliteit en vermogen zijn de uitgangspunten. Het CDA ondersteunt deze visie.

Inclusie is tweerichtingsverkeer. De persoon moet willen participeren, maar de samenleving moet daar ook open voor staan. De gemeente Ede heeft te kennen gegeven een aantrekkelijke inclusie werkgever te willen zijn.


Het programma gaat over 4 pijlers:

  • Toegankelijkheid;

  • Ede als inclusieve organisatie;

  • Sociaal ondernemen en

  • Inclusief denken en doen.

Dit zijn belangrijke pijlers die nader uitgewerkt moeten worden.


Voor het CDA is het belangrijk, dat mensen met o.a. (fysieke) beperkingen moeten kunnen rekenen, op goede toegankelijkheid, vooral in de openbare ruimtes en op het terrein van mobiliteit. Dit heeft voor het CDA een hoge prioriteit. Dat bij de totstandkoming hiervan, de doelgroep zelf, hun organisaties en andere instanties, die hier kennis over hebben, worden betrokken, spreekt voor zich. Het draagvlak kan niet groot genoeg zijn.


Er is in maart vorig jaar een bijeenkomst geweest met inwoners, raadsleden en organisaties om met elkaar van gedachten te wisselen over de prioriteiten voor een route kaart Ede Inclusief.

5 speerpunten zijn daar uit naar voren gekomen:


  1. onderwijs,

  2. arbeidsmarkt,

  3. buurt,

  4. vrije tijd, cultuur, sport en

  5. toegankelijkheid.

We willen veel. De vraag rijst dan ook of het ambitieniveau niet te hoog gegrepen is. Met name binnen de personeelsorganisatie zal heel veel werk moeten worden verricht om verbondenheid te creëren. Directie, managers en leidinggevenden zullen voorbeeldgedrag moeten tonen schrijft u.

Om de inclusie gedachte meer inhoud te geven krijgen alle medewerkers een medewerkersprogramma uitgereikt.


Denkt u hiermee het huidige cultuurgedrag in de inclusie cultuur te kunnen veranderen of zijn er meer mogelijkheden of alternatieven om dat doel te bereiken?


Er zijn 5 speerpunten benoemd. Is hier een prioritering in aangebracht?


Is er ook nagedacht om wat voorzichtiger, kleinschaliger, de veranderingen op te pakken?


Binnen welke tijdslijn dienen de speerpunten afgerond te zijn?


Er is overleg geweest met de ondernemingsraad, over de cultuurverandering. Wat was de reactie van de OR? Ervaren zij o.a. voldoende draagvlak voor dit veranderingsproces?


Nog even een opmerking over het speerpunt arbeidsmarkt.


Kort geleden las ik in het dagblad Trouw dat er van de wens om meer mensen met een beperking aan het werk te krijgen maar bitter weinig terecht komt. Na twee jaar zoeken heeft 80% van de arbeidsbeperkten nog steeds geen werk.


Participeren en bijdragen aan de maatschappij is het credo in Ede. Wie ondersteuning nodig heeft bij het vinden of uitvoeren van werk, kan deze krijgen.


De vraag rijst dan ook of hieruit voorzichtig de conclusie kan worden getrokken, dat wij het beter gaan doen? De CDA fractie zal dit proces positief kritisch volgen en wil periodiek op de hoogte gehouden worden van de voortgang. Ook hebben wij de wens om jaarlijks een evaluatie te plannen.

Voorzitter ik rond af. Het CDA kan zich vinden in het programma inclusie. Wij vinden wel dat het ambitieniveau erg hoog is. Wij zullen het programma Inclusie dan ook met grote interesse blijven volgen. De communicatie rondom dit proces richting burgers, maatschappelijke partners en bedrijven is een belangrijk item en verdiend grote aandacht.


Tot slot

Dank aan hen die hebben meegewerkt aan de tot standkoming van het programma inclusie en wens allen succes bij de positie die de gemeente Ede ambieert, nl het zijn van een aantrekkelijke inclusieve werkgever, waarin iedereen mee kan doen. Ede kan het goede voorbeeld geven, dat door anderen gevolgd kan worden.

Commentaires


Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

LAATSTE NIEUWS

Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

CDA voor uitbreiding bedrijventerrein de Stroet in Lunteren

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Startnotitie Kennisas: Inzet CDA Ede

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Copyright CDA - Alle rechten voorbehouden.

bottom of page